ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
216 กลุ่มอาคารสนามกีฬา มรภ.เชียงใหม่ 19 ธค. 2559 ดำเนินการแล้วเสร็จ
217 กลุ่มอาคารอเนกประสงค์ มรภ.เชียงใหม่ 19 ธค. 2559 ดำเนินการแล้วเสร็จ
218 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.เชียงใหม่ 19 ธค. 2559 ดำเนินการแล้วเสร็จ
219 อาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 26 ธค. 2559 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
220 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 26 ธค. 2559 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
221 อาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ม.พระนครเหนือ 16 มค. 2560 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
222 อาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 24 มค. 2560 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน