ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
265 อาคารชุกพักอาศัยรวม 26 ชั้น โครงการพักอาศัยแปลง C2 การเคหะแห่งชาติ 26 ธค. 2560
266 อาคารชุกพักอาศัยรวม 26 ชั้น โครงการพักอาศัยแปลง C3 การเคหะแห่งชาติ 26 ธค. 2560
267 อาคารชุกพักอาศัยรวม 26 ชั้น โครงการพักอาศัยแปลง C4 การเคหะแห่งชาติ 26 ธค. 2560
268 อาคารชุกพักอาศัยรวม 35 ชั้น โครงการพักอาศัยแปลง D1 การเคหะแห่งชาติ 26 ธค. 2560
269 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล 27 ธค. 2560
270 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง สจล. 15 มค. 2561
271 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. 15 มค. 2561