ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ จังหวัดเชียงใหม่        โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ 
        นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมในเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และเตรียมความพร้อมบุคลากรผู้ออกแบบอาคาร สถาปนิก วิศวกร และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

       และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ออกแบบอย่างไรให้คุ้มค่า" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง ผู้จัดการโครงการฯ เป็นการบรรยายเรื่องแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะเวลาคืนทุนในการก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E