ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ จังหวัดชลบุรี 
 โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ออกแบบอย่างไรให้คุ้มค่า" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง ผู้จัดการโครงการฯ เป็นการบรรยายเรื่องแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะเวลาคืนทุนในการก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E