ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานแก่ครูผู้สอนในสาขาสถาปัตยกรรม"

         ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานแก่ครูผู้สอนในสาขาสถาปัตยกรรม วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด


       ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานแก่ครูผู้สอนในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E