ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การออกบูธกิจกรรม งานอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รุ่นที่3

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รุ่นที่3" สำหรับ เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถื่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น เขตพื้นที่ปริมณฑล เจ้าพนักงาน สังกัดสำนักสถาปัตยกรรม เจ้าพนักงงาน สังกัดสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ และเจ้าพนักงาน สังกัดพนักงานจังหวัด พื้นที่ปริมณฑล ขึ้น ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น      ทั้งนี้ ทางศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมออกบูธ ภายในงาน โดยมีการนำบอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ได้ และเอกสารประชาสัมพันธ์ ไปเผยแพร่ในงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรการ BEC และการใช้โปรแกรม BEC ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน


*****************************

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E