ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

กิจกรรมประกวดวิดีโอประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวงฯ"

              กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีการจัดกิจกรรมประกวดวิดีโอประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการผลักดัน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้เกิดการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎกระทรวงกำหนด พพ. จึงมีการจัดกิจกรรมประกวดสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์โดยกำหนดให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการนำความคิดสร้างสรรค์มาออกแบบ ในรูปแบบวิดีโอประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม“การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวงฯ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 130,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
       
นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและมีที่อยู่ติดต่อได้สะดวกในประเทศไทยโดยผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานออกแบบได้ทั้งในนามบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (กลุ่มละไม่เกิน 4 คน) 


รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 23 มิถุนายน 2560
ประกาศผลรอบตัดสิน วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัครกิจกรรมการประกวดวิดีโอประชาสัมพันธ์ ที่นี่

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E