ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

โครงการ BEC สัญจร เยี่ยมชมอาคาร SCG 100 ปี

           กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดโครงการ BEC สัญจร เยี่ยมชมอาคาร SCG 100 ปี โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560 โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร SCG 100 ปี ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
           โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีการเยี่ยมชมอาคาร SCG 100 ปี ซึ่งเป็นต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล LEED Platinum จากสภาอาคารเขียว ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับระดับโลก การเยี่ยมชมอาคาร SCG 100 ปี ครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาอาคารอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาอาคารประหยัดพลังงาน และการคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  มีความสุขกับการทำงาน พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
            และมีการชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในปีงบประมาณ 2560 โดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง ผู้จัดการโครงการ เป็นผู้บรรยาย ซึ่งมีการดำเนินการในด้านงานด้านการบริหารศูนย์ประสานงานฯ งานด้านการเผยแพร่และส่งเสริมให้ความรู้ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานปรับปรุงเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของอาคารตามกฎกระทรวงฯ และงานตรวจประเมิน และรับรองแบบอาคารข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E