ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

งานสัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๑

 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ห้องมิ่งเมือง ชั้น ๔ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานมีการเสวนาวิชาการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมและแนวทางปฏิบัติตามร่างกฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานใหม่ (Building Energy Code, BEC)” โดย ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้แทนสภาวิศวกร        และผู้แทนสภาสถาปนิก และ ชี้แจงทิศทางการดำเนินงาน “โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน” ประจำปี ๒๕๖๑ โดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง ผู้จัดการโครงการ


ในงานเสวนาได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของ พพ. สภาวิศวกร และสภาสถาปนิก ซึ่งเป็นเรื่องกฎกระทรวงการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานที่จะประกาศใช้ในปลายปีนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถปรับตัวให้เข้ากับกฎกระทรวงดังกล่าว 

ส่วนการชี้แจงทิศทางการดำเนินงานโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผู้จัดการโครงการได้กล่าวถึงการผลักดันการประชาสัมพันธ์ เรื่องการออกบูธงานต่างๆ การจัดงานสัมมนาร่วมกับหน่วยงานที่มีความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารรับทราบ