ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดสัมมนา BEC สัญจร     ครั้งที่ ๑ “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง กฎหมายการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและการเตรียมความพร้อม โดยผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาคารใหม่ได้อธิบายถึงสถานะของกฎกระทรวง และการประกาศใช้ที่จะเกิดขึ้นปลายปี ๒๕๖๑ 
รวมถึงการบรรยาย เรื่อง แนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  โดยผู้จัดการโครงการ