อาคารสภาสถาปนิกแห่งใหม่


การออกแบบอาคารหลังนี้จึงคำนึงไปที่เรื่องของอุณหภูมิภายและภายนอกอาคารโดย ปรับสภาพแวดล้อมรอบอาคารให้มีต้นไม้ เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนจากแสงแดด รวมไปถึงการใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติกันความร้อนและไม่สะสมความร้อนในอาคาร เพื่อช่วยลดพลังงานที่ใช้ทำความเย็นให้แก่ตัวอาคาร

แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ
   1. สภาพที่ตั้งโครงการฯ ช่วยทำให้ลดอุณหภูมิของลมก่อนที่จะพัดเข้าสู่อาคาร
   2. เปลือกอาคารภายนอก ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่เป็นผนังทึบและส่วนที่เป็นผนังโปร่งแสง ซึ่งจะทำหน้าที่ป้องกันความร้อนและความชื้น
   3. ส่วนผนังทึบ มีส่วนผสมของเม็ดโฟมคอนกรีต (EPS Foam Concrete Panel)  ที่ความหนา 30  ซม. (12  นิ้ว) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนประมาณ 0.056 Btu/ft2.h.ºF
   4. ส่วนผนังโปร่งแสง เพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติได้สูงสุด และลดการใช้แสงประดิษฐ์ในอาคาร ทั้งยังสามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวอาคารได้เป็นอย่างดี
   5. หลังคา มีหลักการออกแบบประหยัดพลังงาน จากการออกแบบดังกล่าวจะได้หลังคาที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ประมาณ 0.046 Btu/ft2.h.F และสามารถป้องกันน้ำและการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี