ระดับนักศึกษา ผลงานอาคารสถานศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ ผลงาน Go Green Go To School 
เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานภาควิชาคหกรรม (อาหารเหนือ)
เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

รางวัลชมเชย มีจำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน Nature Energy School 
เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


ระดับบุคคลทั่วไป ผลงานอาคารสำนักงาน
รางวัลชนะเลิศ ผลงาน ใต้ร่มเงา
เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

รางวัลชมเชย มีจำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ 
ผลงาน The Circle Green 
ผลงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง และ
ผลงาน Eppo Government Office Building 
เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดยทางศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจะดำเนินงานติดต่อผู้ได้รับรางวัลให้เข้ามารับรางวัลในภายหลัง

ขอบคุณทุกท่านสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลเพิ่มเติม 02 225 2412 
PR กองประกวด 

* ผลการตัดสินของกรรมการนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมประกวดไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใด ๆ ได้