ข่าว/กิจกรรม


จากการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558 ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ คณะทำงาน ได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบอาคารในกรณีศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบระบบกรอบอาคารและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามความเห็นและมติของที่ประชุม 

ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้จัดการประชุมคณะทำงานวิชาการด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 3 ขึ้น  ณ อาคาร 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวแก่คณะทำงานวิชาการฯ ผู้ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ในการออกแบบต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานภาครัฐต่อไป การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน รองประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในที่ประชุม

 

----------------------------------------------------------
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน