ข่าว/กิจกรรม     เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2558 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดการประชุมคณะทำงานวิชาการด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4 ขึ้น ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ ณ อาคาร 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบระบบหลังคาสำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการเลือกใช้วัสดุฉนวนกันความร้อนชนิดต่าง ๆ พร้อมด้วยนำเสนอผลประหยัดและระยะเวลาคืนทุนสำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ด้วยการใช้หลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง (LED) ตั้งแต่เริ่มออกแบบอาคาร แก่คณะทำงานวิชาการฯ ผู้ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ในการออกแบบต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานภาครัฐต่อไป เพื่อนำมาเสนอต่อคณะทำงานในการประชุมครั้งต่อไป 
       
     สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายดนัย เอกกมล ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในที่ประชุมนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน