ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ ได้จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ภายใน พพ. ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เวลา 9.30-12.30 น. โดยมีนายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในงาน

ทั้งนี้การจัดฝึกอบรมก็เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้ความรู้ด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาเกี่ยวกับกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน สามารถแบ่งหมวดหมู่เงื่อนไขการวิเคราะห์ตามกฎกระทรวง มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้โปรแกรมในการตรวจประเมินอาคาร BEC รวมทั้งนำไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้

ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการขนาดย่อมเกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้มีการจัดแสดงโมเดลอาคารตัวอย่างประหยัดพลังงาน และความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารฯ นอกจากนี้ยังมีการร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล ซึ่งในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ภายใน พพ. เข้าร่วมมากกว่า 50 คน
 
 

 

 


// ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ