ข่าว/กิจกรรม


เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัด การประชุมคณะทำงานวิชาการด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5 ขึ้น ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ ณ อาคาร 7 ชั้น 6 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อนำเสนอผลสรุปการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ 4 ประเภท จำนวน 5 แบบ แก่คณะทำงานวิชาการฯ ผู้ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้เพื่อนำผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์นี้ไปใช้เผยแพร่และมุ่งหวังให้เกิดการตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอย่างแพร่หลายต่อไป
สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายดนัย เอกกมล ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
 
   
 
 

// ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ