ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ได้จัดงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ” ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  โดยมีนายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบแบบอาคารต้นแบบประหยัดพลังงานสำหรับภาครัฐ ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานวิชาการด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงบประมาณ นอกจากนี้ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดแนวคิดการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานภาครัฐ โดยผลงาน Go Green Go to School และผลงานใต้ร่มเงา ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับนักศึกษาและบุคลทั่วไป ตามลำดับ

บรรยากาศภายงานมีการจัดบูธนิทรรศการนำเสนอแนวทางการออกแบบอาคารต้นแบบประหยัดพลังงานภาครัฐ มากกว่า 10 แบบอาทิ อาคารศาลากลาง อาคารชุมนุมคน อาคารสถานศึกษาอาคารสถานพยาบาล  รวมถึงผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด  ทั้งนี้ได้มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากกว่า 176 คน ทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรวิชาชีพและสถานบันการศึกษาต่าง ๆ
 
 
 
 
 
 
 
//PR โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ