ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
332 อาคารปฏิบัติการเฉพาะทาง 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 14 กย. 2561
333 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 14 กย. 2561
334 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 14 กย. 2561
335 อาคารคณะวิทยาการสุขภาพและศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 14 กย. 2561
336 อาคารฟีล คอนโดมิเนียม (ลาดพร้าว33) บริษัท ไลฟ์อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด 18 กย. 2561
337 อาคารสัตมินทรราชินีภักดี โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทรบุรี 21 กย. 2561
338 อาคารสถาบันสหวิิทยาการดิจิตอลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีราชมงคลพระนคร 26 กย. 2561