ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
233 โครงการ เดอะ พาร์คแลนด์ จรัญสนิทวงศ์ - ปิ่นเกล้า อาคาร C 06 กค. 2560 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
234 อาคารสำนักงานหลังใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรี 19 กย. 2560 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
235 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 กค. 2560 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
236 อาคารศูนย์เรียนรู้พิทยาลงกรณ 07 สค. 2560
237 อาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงพร้อมระบบสาธารณูปการ 18 สค. 2560
238 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 22 สค. 2560
239 อาคารอุตสากรรมการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 22 สค. 2560