ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
289 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 25 มค. 2561
290 อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 25 มค. 2561
291 อาคารสำนักงาน บริษัท ทริปเปิ้ล ทู จำกัด 15 กพ. 2561
292 อาคาร A18 บริิษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด 15 กพ. 2561
293 อาคารปฎิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่21 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 22 กพ. 2561
294 โครงการศุภาลัย เวอเนด้า รัชวิภา-ประชาชื่น บริษัท ศุภาลัย จำกัด 06 มีค. 2561
295 อาคารหอพักนักศึกษา 2 มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 12 มีค. 2561