ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
295 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26 มีค. 2561
296 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 30 มีค. 2561
297 อาคารปฎิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่21 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 20 เมย. 2561
298 อาคารมารีน่า แจ๊ส บริษัท เคแปลน จำกัด 25 เมย. 2561
299 อาคารวีคอนโด ศาลายา บริษัท เคแปลน จำกัด 25 เมย. 2561
300 อาคารสำนัักงานกกพ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 21 พค. 2561
301 อาคารเรียนและปฏิบัติการโรงสาธิตราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลััยราชภัฏบุรีรัมย์ 25 พค. 2561