สาส์นจากผู้บริหาร

  • สาส์นจากอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    พลังงานถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศ การได้มาซึ่งพลังงานต้องแลกมาด้วยการใช้ประโยชน์ จากพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด และเป็นพลังงานที่ไม่สามารถทดแทนกันได้อย่างคุ้มค่า เนื่องจากการเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้มีการก่..